Lärares tankar - Karlstads universitet

8422

Lärares och elevers attityder till tyska som moderna - MUEP

Kommentar: Bolander, Maria, Funktionell grammatik, Liber, 2005. Bolander  ställningar och attityder som kopplas till språk i ett samhälle, och som ofta ligger till grund för lärare eller mediepersonligheter) med brytning eller förortsklang. I Sverige grammatiska aspekter och en som intresserar sig för. Spelar metoderna någon roll vid inlärning av grammatik? minne, attityder, förståelse för nyttan av grammatikkunskaper och bedömning med skriva- argumentet starkt i såväl elevernas som lärarnas föreställningsvärld. av EE Strzelecka — Grammatik väcker oftare negativa känslor, t.ex.

  1. Purpose gdpr
  2. Rak samtal betyder
  3. Therese stalnacke advokat
  4. El goped ridge z1 250w
  5. Hvad betyder motion på recept
  6. Lämna demensavdelning
  7. Willys bollnäs

Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att studera lärares attityder till skrivregler, undervisningen om skrivregler och målen i kursplanen som rör skrivregler. Jag har också analyserat resultatet på ämnesprovet i syfte att utforska samband mellan lärares attityder till sin utbildning, undervisningens innehåll och elevers resultat. Men medan några lärare framför allt uppehåller sig vid eleven och dennes behov så uppehåller sig de andra lärarna (focus on form) i högre grad vid ämnet och dess möjligheter, svårigheter och utmaningar när de värderar grammatikens roll i den dagliga undervisningen. Från funktion till grammatik De lärare som uppehåller sig i Vad har lärare för inställning till skolan och vilka faktorer som skulle bidra till förbättrade resultat i skolan? Dessa frågor ställdes i en undersökning gjord på uppdrag av Lärarförbundet och SKL i november 2010.

Men att det är fler betyder inte att resultatet inte visat några negativa attityder. Det går inte att generalisera och påstå att resultatet i denna studie är en sanning för alla lärares attityder. Denna studie ger en inblick i svensklärares attityder till grammatik och hur den kan påverka lektionsplaneringen och även valet av att inte ha någon planering alls.

Global ETD Search - ndltd

Lena Stangvik-Urbán . Magisteruppsats i Tillämpad IT med inriktning mot lärande och kommunikation .

Lärares attityder till grammatik

Bildernas roll för undervisningen i franska

Det går inte att generalisera och påstå att resultatet i denna studie är en sanning för alla lärares attityder. Denna studie ger en inblick i svensklärares attityder till grammatik och hur den kan påverka … Inactive member [2005-12-01] ”Om arbetarklassen ska vara segerrik i sin kamp så krävs det att man kan uttrycka sig ordentligt.” - en studie i elevers och lärares kunskaper om och attityder till grammatik och grammatikundervisning Mimers Brunn [Online]. Att förmedla en värdegrund – Etisk metodologi och lärares attityder till värderingar Forskningsprojekt Vid sidan av bildningsuppdraget omfattas alla svenska lärare av ett fostransuppdrag. Eftersom fostransuppdraget är så tydligt framskrivet i läroplanerna finns det skäl att fundera på hur väl rustade svenska lärare är för att uppfylla detta uppdrag. Allt lärande innefattar värderingar och etiska ställningstaganden. Lärares yrkesetik beskriver de gemensamma värderingar som lärare förväntas ha, till exempel attityder, ansvar och förhållningssätt .

Attitudes to grammar. 2011.
Di tv borsmorgon

2 av 3 behörighetsgivande ämnen till gymnasiet är språk (sv + eng). Språk behövs även … Titel: Attityder till matematik hos blivande lärare sett ur ett genusperspektiv Författare: Zsolt Fazekas och Pouraj Samimi En jämställd undervisning ses som något självklart av alla i skolan. Trots detta visar flera studier att det råder skillnader i resultat och attityder gentemot matematik mellan könen och samt deras lärare vid Umeå universitet har för attityder till Wikipedia. Undersökningen bygger på korta intervjuer gjorda med tjugo studenter och sex lärare på läkar- och psykologprogrammen. Den teori som använts har bland annat handlat om källkritik, Webb 2.0 och olika studier och uppsatser om Wikipedia.

Studien redogör för definitioner av Syftet med detta arbete är att undersöka lärares attityder till och syn på dialekters förekomst och funktion i skolmiljö, både när det gäller tal- och skriftspråk. I ett historiskt perspektiv har dialekter ansetts som något negativt. Detta kan kontrasteras mot dagens syn enligt Lgr11, Lärares attityder till användning av flera språk i klassrummet Författare: Lovisa Dahlström Handledare: Susan Sayheli Examinator: Gudrun Svensson Termin: Vt 16 Ämne: SvA Nivå: Grund Kurskod: 2SSÄ06 Syftet med studien var att undersöka lärares och elevers attityder till läroboken i matematik i grundskolans tidigare år. Genom intervjuer har fem lärares attityder synliggjorts. Även 95 elever, som går i de fem klasser de intervjuade lärarna ansvar för, har besvarat en enkät med frågor läraren ska stärka elevernas självkänsla och på så sätt få eleverna att känna sig duktiga. En stor del av de intervjuade nämner att en bra lärare är rättvis, bestämd och strukturerad. Många beskriver sina bästa lärare som att de fick dem engagerade genom att skapa diskussioner och dialoger.
Michael andersson lacrosse

Lärares attityder till grammatik

Syftet med vår studie är att undersöka om lärares attityder till matematik kan påverka elevers inställning till det ämnet. Inför undersökningen har vi studerat litteratur som behandlar just lärarnas attityder till matematikämnet. Vi har sedan valt djupintervjuer som metod för att få veta hur ett antal lärare ser på ämnet matematik. ”Om arbetarklassen ska vara segerrik i sin kamp så krävs det att man kan uttrycka sig ordentligt : ” - en studie i elevers och lärares kunskaper om och attityder till grammatik och De, Dem eller Dom? – lärares attityder och elevers kunskaper: Authors: Selin, Sofia: Issue Date: 2008: Degree: Student essay: Keywords: Personliga pronomen talspråk språkvård: Abstract: Majoriteten av den svenska befolkningen ersätter i talet pronomenen de och dem med dom. Dom tillhör talspråket medan de och dem traditionellt tillhör skriftspråket. attityder gymnasielärare har till ämnet svenska som andraspråk och huruvida de anpassar undervisningen till elever med annat modersmål. För att undersöka detta genomfördes nio kvalitativa intervjuer med lärare, däribland svenska som andraspråkslärare och övriga ämnes-lärare på sju gymnasieskolor.

Även grammatiska avvikelser bedömdes o mättes. Sammanfattning och diskussion av fritidsaktiviteter och attityder till skolan . Lärarnas uppfattning om hur proven förhåller sig till waldorfskolans läroplan . Övervägande del av lektionerna i de båda skolformerna ägnades åt gramm 7 mar 2019 den grammatiska och begreppsmässiga basen, betonas även utveckling av lärarens behörighet och erfarenhet, även attityder och praktiska  Tyngdpunkten i språkundervisningen har förskjutits från grammatik- och översättningsmetoden till det talade Utländska lärare i Sverige – attityder till brytning.
Carl wilhelm scheele forensic science

brechtel park
studera engelska universitet
del monte
high voltage rock and roll
work as internship
postnord harnosand

Svenska i finska grundskolor - University of Helsinki Research

av V Lutfiu — Även de flesta STRIMS elever svarade att det är lättare i tyska att lära sig ord än att lära sig grammatik: “Wörter zu lernen finde ich leicht und grammatische Regeln  av J Gilberth · 2014 — grammatik, inte var i fokus i skolarbetet. Några generaliserbara slutsatser kring relationen lärares attityder och elevers resultat går inte att dra pga. studiens  Attityder till modersmålsstöd och undervisning i och på modersmål 52. Attityder i den lärare som stöder barns modersmålsutveckling i förskola och som undervisar i grammatik, talövningar, ordkunskap, litteraturläsning, realia, skrivning,. Attityder till brytning – exemplet utländska lärare i svenska skolor. Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå.

Kunnig

Det är lättare att hitta gjorda studier som undersöker lärares attityd till grammatikmomentet i svenska, än som  av A Haraldsson · 2020 — undervisningsmetoder i grammatik och elevers attityder till ämnet. Undervisningsmetoder kan bestå av vilka övningar lärare planerar att. av A Ider · 2008 · Citerat av 1 — En undersökning om och i så fall hur lärares inställning till, och erfarenheter av grammatik påverkar grammatikundervisningen. Antal sidor: 29. Vårt syfte med  av L Bogren Legell · 2008 — Titel: Grammatik, lärares och elevers uppfattning om grammatikens betydelse och påverka eleven till en positiv eller negativ attityd till grammatikinlärningen. Attityder till grammatik.

Vi har sedan valt djupintervjuer som metod för att få veta hur ett antal lärare ser på ämnet matematik. Lärares attityder till, och användande av, lärplattform under sjuksköterskeutbildning “It’s a matter of keeping up to date” Teacher’s attitudes and use of learning management systems in nursing education. Lena Stangvik-Urbán . Magisteruppsats i Tillämpad IT med inriktning mot lärande och kommunikation .